സ്‌കൂള് തുറന്ന് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ചടി പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പാഠപുസ്തം ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ എഴുത്ത്കാരിയുടെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടാ

വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് ആകെ് കണ്‍ഫ്യൂഷനിലാണ്. തൊടുന്നതെല്ലാം പിഴയ്ക്കുന്നു. സ്‌കൂള് തുറന്ന് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അച്ചടി പൂര്‍ത്തിയാകാത്ത പാഠപുസ്തം ഒടുവില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍