എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വകാര്യവത്ക്കരണം; നടപടികള്‍ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ സ്വകാര്യമേഖലയിലുള്ള നിരവധി കമ്പനികൾ എയർ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ താൽപര്യമറിയിച്ചെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.