സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആശ്വാസം; മിനിമം വേതനം സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് മിനിമം വേതനം പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍. തൊഴില്‍വകുപ്പാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ബാങ്കിംഗ്, നോണ്‍ബാങ്കിംഗ്, പണയം,