നികേഷിന്റെ പഴം ചൊല്ലിലെ ജാതിസൂചനയല്ല കെ സുധാകരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്

കെ സുധാകരന് പ്രകോപനമുണ്ടായോ എന്നതല്ല; നികേഷിന്റെ വാക്കുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്‌ടീയത്തിന്, പുതിയ കാലത്തെ ശരികൾക്ക് ‌ചേരാത്ത ധ്വനിയുണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം.