എം.പിമാർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ വിമർശനം

എം.പിമാർക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ  വിമർശനം.ജനാധിപത്യത്തിലെ ഗംഗോത്രിയാണ് പാർലമെന്റ്. ഗംഗോത്രി മലിനമായാൽ ഗംഗയെ ശുദ്ധീകരിക്കനാവില്ല. പാ‌ർലമെന്റിൽ എല്ലാ എം.പിമാരും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം​​​ എന്ന്