റോമ തിരിച്ച് വരവിന് ഒരുങ്ങുന്നു; ചിത്രം- ‘വെള്ളേപ്പം’

ഏതാണ്ട് എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരേ ജനുസിൽപ്പെട്ട അച്ചായത്തി വേഷം, പ്രതിനായികയുടെ നിഴലാട്ടമാടുന്ന ഗ്ലാമർ കാമുകി വേഷം തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തനിക്ക്