പ്രവാസികൾക്കായി പെൻഷൻ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നു

കോഴിക്കോട്: ‘മൈ സപ്പോർട്ട്’ എന്ന പേരിൽ പ്രവാസികൾക്കായി പെൻഷൻ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നു. പ്രവാസജീവിതം മതിയാക്കി നാട്ടില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ അറുപതിനു മുകളില്‍