കൊല്ലം ഡി.സി.സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തു നിന്നും പ്രതാപവര്‍മ തമ്പാനെ മാറ്റി

കൊല്ലം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രതാപവര്‍മ തമ്പാനെ മാറ്റി. വി.സത്യശീലനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ പുതിയ അധ്യക്ഷന്‍. ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ പ്രസിഡന്റിനെതിരെ