സുതാര്യമാസ്‌ക്കുകൾ; കണ്ണട ഘടിപ്പിച്ച മാസ്‌ക്കുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ മാസ്‌ക്കുകളും സാനിറ്റൈസറും പുറത്തിറക്കി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ

സുതാര്യമാസ്‌ക്കുകൾ കണ്ണട ഘടിപ്പിച്ച മാസ്‌ക്കുകൾ തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തമായ മാസ്‌ക്കുകൾ പുറത്തിറക്കി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ