രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുവേണ്ടിമാത്രമുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്ക്കരുതെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയോടു സിപിഎം

രാഷ്ട്രീയ ലാഭം മാത്രം മുന്നില്‍ കണ്ടു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ പാസാക്കുന്ന ഓര്‍ഡിനന്‍സുകളില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കരുതെന്നു രാഷ്ട്രപതിയോടു സിപിഎം. ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു