ചേരിയില്‍ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ വിദ്യാ ഭ്യാസത്തിനായി ഓരോദിവസവും ചായ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുകയുടെ പകുതി സ്‌കൂളിനെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്ന ഒരു ചായക്കാടക്കാരന്‍

മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മനസ്സിന്റെ വലിപ്പമാണ്. ആ വലിപ്പമില്ലാത്തവരാണ് ആധുനിക ലോകത്തെ ജനങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ അവയില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തരായി,