ചോരത്തുള്ളികളും ചിതറിയ വിഗ്രഹങ്ങളും: ചെങ്ങന്നൂരിലെ രണ്ടുകോടി രൂപ വിഗ്രഹ കവർച്ചയിൽ അടിമുടി ദുരൂഹത

ഞായറാഴ്ച പണിയുണ്ടാവില്ലെന്നും പണിശാലയിൽ ആളുകാണില്ലെന്നും കൃത്യമായി അക്രമികൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാണ് വിഗ്രഹ മോഷ്ടാക്കളെന്ന് വിഗ്രഹനിർമാണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉടമകളായ തട്ടാവിളയിൽ മഹേഷ്