ബഹുജനാടിത്തറയും സ്വാധീനവും നഷ്ടപ്പെട്ട് വളര്‍ച്ച നേടുന്നതില്‍ സി.പി.എം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട്

ബഹുജനാടിത്തറയും സ്വാധീനവും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട്‌തോടെ അനിവാര്യമായ വളര്‍ച്ച നേടുന്നതിലും സിപിഎം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് സി.പി.എം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് കാരാട്ട്. ഒരു