പ്രചണ്ഡ വീടുമാറുന്നു

നേപ്പാളിലെ മാവോയിസ്റ്റ് നേതാവ് പ്രചണ്ഡ ആഡംബരവസതിയും മുന്തിയ ഇനം കാറുകളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പ്രചണ്ഡയുടെ ആടംബരത്വം പാര്‍ട്ടിയിലും മറ്റും വിവാദമായതോടെയാണിത്. കോടികളുടെ