പ്രഭുദയയിലെ പരിശോധന വൈകും

ചേര്‍ത്തലയ്ക്കു സമീപം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് തകര്‍ന്നു രണ്ടുപേര്‍ മരിക്കുകയും മൂന്നു പേ രെ കാണാതാവുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന