സ്വാമി അയ്യപ്പന് സ്വന്തമായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്; വരുന്ന കത്തുകളില്‍ പ്രണയലേഖനങ്ങളും

സ്വാമി അയ്യപ്പന് മാത്രമായി ഒരു തപാല്‍ ഓഫീസുണ്ട്. ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് അല്ലാതെ സ്വന്തമായി താപാല്‍ പിന്‍കോഡുള്ള ആളാണ് സ്വാമി

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വികലമായ സാമ്പത്തിക നയം മൂലം വാടിക്കരിയുന്നത് സാധാരണക്കാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍

മോദി സര്‍ക്കാരിന്റെ വികലമായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് നിക്ഷേപ മേഖലയെ തകര്‍ക്കുന്നു. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെ ലഘുനിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കുള്ള പലിശ നിരക്ക്