സ്വവർഗാനുരാഗികളും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ; അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്ന് മാർപ്പാപ്പ

സ്വവർഗാനുഗികളും (Same-Sex Couples) ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നും അവർക്കും കുടുംബജീവിതത്തിനവകാശമുണ്ടെന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ(Pope Francis) . അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം അധികരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ

രുചികരമായ ഭക്ഷണവും ലൈംഗികതയും ആസ്വദിക്കുന്നത് പാപമല്ല, ദൈവികം: ഫ്രാന്‍സിസ് മാര്‍പാപ്പ

ആനന്ദം എന്നത് ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വരുന്നതാണ്. അക്കാര്യത്തിൽ കത്തോലിക്കരെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനിയെന്നോ മറ്റ് വ്യത്യാസമില്ലെന്നും തികച്ചും ദൈവികമാണെന്നും മാര്‍പ്പാപ്പ