തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ്റെ വിലക്കില്‍ ഇടപെടില്ല; സർക്കാരിന് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാം: ഹെെക്കാേടതി

ആനയെ വിലക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നാട്ടാന നിരീക്ഷക സമിതിയുടെ തീരുമാനത്തില്‍ ഇടപെടാനില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു...