പാലായിലെ അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ മാണി സി കാപ്പന്റെ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അനൂപ് പി ഗോപി എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്

പാലായിലെ അഭിമാന പോരാട്ടത്തിൽ മാണി സി കാപ്പന്റെ വിജയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് അനൂപ് പി ഗോപി എന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്