ഫേസ്ബുക്ക് രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് വിലേക്കേര്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു

പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങള്‍ ഒന്നുംതന്നെഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.