ലിബിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരക്കെ ആക്രമണം

ട്രിപ്പോളി:ഇന്നലെ നടന്ന ലിബിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരക്കെ ആക്രമണം.വിവിധ ജില്ലകളിൽ പ്രതിഷേധക്കാർ ആക്രമണം അഴിച്ചു വിട്ടു.പോളിങ് ബൂത്തുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും