സൊമാറ്റോ ഭക്ഷണം; ഡെലിവറി ബോയി ഹിന്ദു അല്ലാത്തതിനാല്‍ ഓര്‍ഡര്‍ റദ്ദാക്കിയ യുവാവിന് പോലീസിന്റെ നോട്ടീസ്

ഓണ്‍ലൈന്‍ ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്‌താല്‍ ഭക്ഷണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സൊമാറ്റോയില്‍ ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത ശേഷം റദ്ദാക്കാനുണ്ടായ കാരണം വിശദീകരിച്ച് അമിത് ശുക്ലയിട്ട