ശിവര‍ഞ്ജിത് ഉൾപ്പെട്ട പോലീസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്; നടപടികൾ സുതാര്യമായിരുന്നെന്ന് പി എസ് സി

ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ പ്രവേശനം വിവാദമായതിനെ തുടർന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ചോദ്യം ചെയ്ത് ചില ഉദ്യേഗാർഥികൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലില്‍ നല്‍കിയ