ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിച്ച് ആളെക്കൂട്ടി ആൾ ദൈവം;പൊലീസിനു നേർ‌ക്ക് വാൾ വീശി,മാ ആദി ശക്തിയെ അവസാനം പിടികൂടി, വീഡിയോ

:കൊറോണക്കാലത്ത് പ്രമുഖ ആൾദൈവങ്ങളെല്ലാം ആളെക്കൂട്ടാൻ മടിച്ച് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഒരാൾ ദൈവം ലോക്ക് ഡൗൺ ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു.