കാക്കയെകുറിച്ച് കവിതാ രചനാമത്സരം, വിജയിക്ക് സിന്ദൂരച്ചെപ്പ്; ഫെയിസ്ബുക്കില്‍ പുതിയ പ്രതിഷേധം

കാസര്‍ഗോഡ്: കാക്കയെ കുറിച്ച് കവിതാ രചനാ മത്സരവുമായി ഓണ്‍ലൈന്‍ കൂട്ടായ്മ. കാസര്‍ഗോട്ടെ ‘ഈ വാകമരച്ചോട്ടില്‍’ എന്ന ഫേയിസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയാണ് ഓണ്‍ലൈനില്‍