അതിർത്തിയിലെ പാംഗോംഗ് ഫിംഗർ ഫോറില്‍ വീണ്ടും സൈനിക വിന്യാസം നടത്തി ചൈന ; ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പുറത്ത്

വളരെ ചെറിയ ടെന്റുകള്‍ സ്ഥാപിച്ച് തന്ത്ര പ്രധാന മേഖലകള്‍ കയ്യടക്കുകയാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.