തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബോണ്ട് അഴിമതി; പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്ത്

അതേസമയംകാലഹരണപ്പെട്ട ഈ ബോണ്ടുകള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ അനുവദിച്ച ദാതാക്കളുടെയോ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെയോ പേര് നല്‍കിയിരുന്നില്ല.