ലോകം കണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രധാന മന്ത്രിമാരിൽ ഒരാൾ; മോദി ചെയ്യുന്നത് വിസ്മയകരമായ കാര്യങ്ങള്‍: ഇ ശ്രീധരന്‍

നല്‍കിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റി രാജ്യത്തെ ഒന്നാകെ വികസിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് രണ്ടും വിസ്മയകരമായി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.