ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി പിൻവലിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആഭരണങ്ങൾക്ക് എർപ്പെടുത്തിയ അധിക നികുതി പിൻ വലിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നടത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ്സ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ