ഇടതുകാലിന് ഒടിവുപറ്റിമെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ രണ്ട് വയസ്സുകാരന് വലതുകാലില്‍ പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു

ഇടതുകാലിന് ഒടിവുപറ്റി ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സ തേടിയ രണ്ട് വയസ്സുകാരന് വലതുകാലില്‍ പ്ലാസ്റ്ററിട്ടു. പ്ലാസ്റ്ററിട്ടിട്ടും കുട്ടി വേദന കൊണ്ട്