എയർകൂളർ ചെറുതായതിന് ഡെലിവറി ബോയിയുടെ നേരേ തോക്കു ചൂണ്ടിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ

മുബീഷ് ഡെലിവർ ചെയ്ത എയർ കൂളർ ചെറുതായിപ്പോയി എന്നാരോപിച്ച് മുബീഷിനെ സന്തോഷ് താമസ സ്ഥലത്ത് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും തോക്കു