ഇറ്റാലിയന്‍ കപ്പല്‍ കൊള്ളക്കാര്‍ റാഞ്ചി; കപ്പലില്‍ ആറു ഇന്ത്യക്കാര്‍

റോം: ആറു ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 23 ജീവനക്കാരുമായി പോയ ഇറ്റാലിയന്‍ ചരക്കുകപ്പല്‍ സൊമാലിയന്‍ കടല്‍ക്കൊള്ളക്കാര്‍ റാഞ്ചി. സൊമാലിയന്‍ തീരത്തുനിന്നു 620