ആപ്പിൾ കമ്പനിക്കെതിരെ ചൈനീസ് എഴുത്തുകാർ

തങ്ങളുടെ കൃതികളുടെ വ്യാജ പതിപ്പുകൾ ഓൺലൈനിൽ വിറ്റതിന് ടെക്നോളജി രംഗത്തെ ഭീമന്മാരായ ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടം