“പിരാന്ത് പിരാന്ത് ലോകത്തിനാകെ പിരാന്ത്”: വലിയ പെരുന്നാളിലെ ഗാനം

വ്യത്യസ്തവും രസകരവുമായ വരികളുമായി ഷെയ്ൻ നിഗം നായകനാകുന്ന വലിയ പെരുന്നാളിലെ ഗാനം പുറത്തിറങ്ങി. പിരാന്ത് പിരാന്ത് എന്നാണ് ഗാനത്തിന്റെ