ഇന്നും അത്ഭുതമായി തുടരുന്ന പിങ്ക് തടാകം

അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് നമ്മുടെ ജനനിയാകുന്ന ഭൂമി. മനുഷ്യന് ഇതുവരെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത നിഗൂഡതകള്‍ നിറഞ്ഞ ലോകം. പടിഞ്ഞാറന്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ തീരത്തെ