ലീഗ് തീവ്രവാദ വിഭാഗം:പിണറായി

തീവ്രവാദ വിഭാഗമായി ലീഗ് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പിണറായി വിജയൻ.മുസ്ലീം ലീഗിൽ തീവ്രവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണു.തീവ്രആദികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലീഗിനാകുന്നില്ലെന്നും