പിനാക റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

നാല്‍പതു കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരപരിധിയിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് സ്‌ഫോടകവസ്തുകള്‍ എത്തിക്കാന്‍ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പിനാക റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വീണ്ടും പരീക്ഷിച്ചു. 1995 മുതല്‍