പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം; മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കി

പൈലറ്റുമാരുടെ സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേയ്ക്ക് തുടരുന്നത്  വിമാന സര്‍വ്വീസുകളെ ബാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനസര്‍വ്വീകള്‍ റദ്ദാക്കി.  മുംബൈയില്‍