തലയണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ശരീരം മറച്ച് ലോക്ക് ഡൗണില്‍ പില്ലോ ചലഞ്ചുമായി തമന്ന

ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വീടുകളില്‍ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടി വേറിട്ട ചലഞ്ചുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടി തമന്ന.