പ്രവാസികളെ സ്വന്തം വിമാനത്തിൽ സൗദിഅറേബ്യ നാട്ടിലെത്തിക്കും: വേണ്ടത് വിമാനമിറങ്ങാൻ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുമതി മാത്രം

ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രമാണ് സർവീസ്. മാനവവിഭവ ശേഷി സാമൂഹിക വികസന മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരമാണിത്...