ഫൈസര്‍ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച നാല് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബെല്‍സ് പാല്‍സി; വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അലർജി പരിശോധന നടത്താൻ നിർദ്ദേശം

ഫൈസര്‍ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ച നാല് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ബെല്‍സ് പാല്‍സി; വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കുന്നവർ അലർജി പരിശോധന നടത്താൻ നിർദ്ദേശം

ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും വിതരണം നടത്താനുമുള്ള അനുമതി തേടി ഡിസിജിഐയിൽ അപേക്ഷ നൽകി

ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും വിതരണം നടത്താനുമുള്ള അനുമതി തേടി ഡിസിജിഐയിൽ അപേക്ഷ നൽകി