അതിത്ര ആനക്കാര്യമാണോ?. യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് 87 രൂപക്ക് പെട്രോള്‍ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പൊ 83 രൂപയായല്ലോ; ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധന ചോദ്യത്തെ പരിഹസിച്ച് കെ. സുരേന്ദ്രന്‍

അതിത്ര ആനക്കാര്യമാണോ?. യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കാലത്ത് 87 രൂപക്ക് പെട്രോള്‍ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പൊ 83 രൂപയായല്ലോ; ഇന്ധനവില വര്‍ദ്ധന ചോദ്യത്തെ