മന്‍കീ ബാത്ത് ലഭിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വന്‍സി അല്ല 104.8; അത് പെട്രോള്‍ വിലയാണ്; ട്രോളുമായി കുനാല്‍ കമ്ര

ഇതാണ് അച്ഛേ ദിന്‍ കുനാല്‍ ബ്രോ, ഇതിനൊക്കെ എതിരായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മള്‍ ദേശവിരുദ്ധരാകും