ക്രൈസ്തവര്‍ പെസാഹാ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു

യേശു തന്റെ അപ്പോസ്തലന്‍മാരുമൊത്ത് അവസാനമായിക്കഴിച്ച അത്താഴത്തിന്റെ ഓര്‍മ പുതുക്കി ലോകമെങ്ങുമുള്ള ക്രൈസ്തവര്‍ പെസഹാ വ്യാഴം ആചരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി