`ഇതുവലിയ സംഭവമാക്കേണ്ട, ഞാൻ ഇലഞ്ഞിത്തറേലുണ്ടാവും´: ആശുപത്രി കിടക്കയിലും പൂര സാന്നിദ്ധ്യം ആഗ്രഹിച്ച് പെരുവനം

കുട്ടന്‍മാരാരുടെ മകന്‍ അപ്പുവും മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍കുമാറും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു....