പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ അനാശാസ്യം

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അര്‍ധരാത്രി അനാശാസ്യത്തിനിടയില്‍ പ്യൂണ്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാലു പേര്‍ പിടിയില്‍. പെരുങ്കടവിള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ പ്യൂണ്‍