പരശുറാം എക്‌സപ്രസും ഏറനാട് എക്‌സപ്രസും ഇനിമുതല്‍ പെരുച്ചാഴി എക്‌സ്പ്രസാകും

പെരുച്ചാഴി എന്ന മലയാളചിത്രത്തിന്റെ പ്രമോഷന് വേണ്ടി തീവണ്ടിയും ഭാഗമാകുന്നു. പരശുറാം എക്‌സ്പ്രസും ഏറനാട് എക്‌സ്പ്രസുമാണ് അടിമുടി പെരുച്ചാഴി എക്‌സപ്രസുകളായിമാറിയിരിക്കുന്നത്. വേറിട്ട