വീട്ടില്‍ കാറും എസിയും ഉള്ളവരെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും

മരിച്ചവരെയും ഒരേ സമയം രണ്ടു പെന്‍ഷന്‍ വാങ്ങുന്നവരെയും പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.അനര്‍ഹരായവരെ ഒഴിവാക്കി യാകും ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ പെന്‍ഷന്‍ നല്‍കുക.സംസ്ഥാനത്ത്