രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞ് ആളുകൾ

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അപ്രതീക്ഷിത രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളും , തുടർന്നുള്ള നടപടികളും പ്രതിസന്ധികളുമൊക്കെയായി കോൺഗ്രസ് സജീവമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് മുൻ അധ്യക്ഷനും