ആയുര്‍ദൈര്‍ഘ്യം കൂടുതല്‍; പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്താന്‍ ശുപാര്‍ശ

ആയൂര്‍ദൈര്‍ഘ്യം കൂടിയത് പരിഗണിച്ച് പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഉയര്‍ത്താ പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 56-ല്‍ നിന്ന് 58 ആക്കി ഉയര്‍ത്താന്‍ ധനവിനിയോഗ അവലോകന